June 2022

สำหรับชาวเวเนซุเอลาที่อยู่ในภาวะวิกฤต การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นเสียงสะท้อนของชาเวซ)

สำหรับชาวเวเนซุเอลาที่อยู่ในภาวะวิกฤต การเลือกตั้งของสหรัฐฯ ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นเสียงสะท้อนของชาเวซ)

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ ‘The View From …’ ของ The Conversation Global ซึ่งอธิบายว่ารัฐบาลและพลเมืองในประเทศสำคัญๆ ทั่วโลกมีความเห็นอย่างไรต่อการเลือกตั้งในสหรัฐฯ วันนี้ Miguel Angel Latouche...

Continue reading...